Persondatapolitik

På Hf og VUC Roskilde-Køge passer vi på dine data og behandler dem i forhold til EU's lov om beskyttelse af persondata (GDPR)

Hf og VUC Roskilde-Køges persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet ”forordningen” i det følgende).

Hf og VUC Roskilde-Køge behandler kun personoplysninger til lovlige formål, som kan dokumenteres. Hf og VUC Roskilde-Køge indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger, der er nødvendige i relation til det angivne formål. Det betyder, at vi aktivt begrænser indsamlingen og behandlingen til det nødvendige. Endvidere sikrer vi, at personoplysningerne ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for det angivne formål, sikrer vi, at de slettes. Såfremt Hf og VUC Roskilde-Køge bliver gjort opmærksomme på, at de omfattede personoplysninger er urigtige eller mangelfulde i forhold til det angivne formål, ajourfører vi oplysningerne.

Udover Persondatapolitikken gælder vores Cookiepolitik, som du kan finde på Hf og VUC Roskilde-Køges hjemmeside.

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Hf og VUC Roskilde-Køge
Læderstræde 4
4000 Roskilde
Telefon: (+45) 46 30 86 00

E-mail: vucroskilde@vucroskilde.dk
CVR: 29 58 07 74

2. Kategorier af personoplysninger
Hos Hf og VUC Roskilde-Køge indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Vi behandler følgende personoplysninger om vores ansatte:
Navn, adresse, mail, telefonnummer, CPR-nummer, stilling, tjenestested, lønforhold, oplysninger af relevans for lønindeholdelse, personalepapirer, uddannelse, sygefravær samt bestemte helbredsoplysninger af betydning for udførelsen af arbejdet.

Vi behandler følgende personoplysninger om vores kursister:

Navn, adresse, mail, telefonnummer, CPR-nummer, fravær, prøve- og eksamenskarakterer, deltagelse på hold, eventuelle helbredsoplysninger af betydning for kursistens studieforløb.

Derudover behandler vi billeder, hvor der er afgivet et specifikt samtykke.

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder
Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan kilderne være:

  • CPR-registret
  • Skat
  • optagelse.dk (kursister)

4. Formålet med databehandlingen:
Hf og VUC Roskilde-Køge indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for et af nedenstående formål:

  • Behandling af oplysninger i relation til ansattes ansættelse
  • Administration af kursisters studieforløb hos Hf og VUC Roskilde

5. Sikkerhedsmæssige foranstaltninger
I henhold til gældende persondatalovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gennemgår løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

 6. Dine rettigheder
I henhold til databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Hf og VUC Roskilde-Køge behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Hf og VUC Roskilde-Køge har registreret om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Hf og VUC Roskilde-Køge har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Hf og VUC Roskilde-Køge alle oplysninger, som Hf og VUC Roskilde-Køge ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Hf og VUC Roskilde-Køge efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du kan ved skriftlig anmodning til Hf og VUC Roskilde-Køge enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Du kan også kontakte Hf og VUC Roskilde-Køge, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til vucroskilde@vucroskilde.dk

Hf og VUC Roskilde-Køge vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.
Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Hf og VUC Roskilde-Køge, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hf og VUC Roskilde-Køge kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 7. Hvis du ansøger om en stilling hos Hf og VUC Roskilde-Køge
Når du søger en stilling hos Hf og VUC Roskilde-Køge behandles de oplysninger, som du har givet Hf og VUC Roskilde-Køge i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Hf og VUC Roskilde-Køge bruger oplysningerne til at vurdere, om Hf og VUC Roskilde-Køge ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det er alene relevante ledere og medarbejdere, der har adgang til personoplysninger.

Hvis du bliver ansat i gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Hf og VUC Roskilde-Køge persondatapolitik for medarbejdere, som du får udleveret ved ansættelsesstart hos Hf og VUC Roskilde-Køge.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, slettes umiddelbart efter, at afslaget er givet.

Hf og VUC Roskilde-Køge kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

 8. Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine oplysninger på, skal du kontakte Datatilsynet. Det er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.

Du kan indsende en klage på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

;